Contact Linh

    Bạn có thể hỏi mình bất cứ điều gì, có thể về workshop, bản quyền, in ấn, kĩ thuật, thiết bị hoặc hợp tác trong các dự án. Mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất 🙂

    Please feel free to ask me anything, whether it is about workshops, licensing, prints, technique, or even gear, I’ll do my best to answer your questions!