Các điều khoản và Điều kiện

  Quyền sở hữu

  Mọi hình ảnh, ảnh động, video và bài viết trên trang web này (tạm gọi là Trang web này) thuộc sở hữu của Hoang Linh Fine Art Landscape Photography (tôi, chúng tôi hoặc Hoang Linh Fine Art Landscape Photography) hoặc bên cung cấp phần mềm thứ ba.

  Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi đều bị nghiêm cấm. Bạn không được sử dụng nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào theo bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn. Bạn không được sử dụng nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào chê bai hoặc làm mất uy tín của chúng tôi.

  Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là cấp cho bạn hoặc bất kỳ người dùng nào giấy phép hoặc quyền, bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu khác của chúng tôi.

  Hạn chế về quyền sử dụng

  Bạn không được xóa mọi bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo quyền sở hữu khác có trong hoặc trên Trang web này.

  Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Trang web này vào mục đích thương mại như mua bán, in ấn, lưu hành cho nhân viên, khách hàng.

  Bạn không được tải xuống, sửa đổi, tái tạo, điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh, trình chiếu công khai, bán, cho thuê, cấp phép hoặc bất kì hình thức khai thác thương mại bất kì phần nào của Trang web này, ngoại trừ và trong phạm vi được phép rõ ràng theo điều khoản này.

  Bạn được phép chia sẻ lại nội dung trên bài viết trên trang web này nhưng không được cắt ghép, chỉnh sửa gây hiểu lầm cho người đọc. Mọi hành động chia sẻ lại đều phải được xác nhận với tôi qua mẫu liên hệ và ghi rõ ràng Nguồn bài viết và hình ảnh từ hoanglinhphoto.com

  Cấp phép

  Trong trường hợp bạn muốn sử dụng bài viết và hình ảnh vào mục đích thương mại hoặc xuất bản, giấy phép có sẵn cho tất cả các bài viết và hình ảnh của tôi. Vui lòng liên hệ với tôi nhu cầu cấp phép của bạn và để biết thông tin về giá.

  Cập nhật lần cuối: 29/11/2019